Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffend gezegde van Dumas-fils dat de hel met goede bedoelingen geplaveid is? (17)

In ernst, wanneer zal de beschermingswoede, die ons nu eenmaal heeft aangegrepen, haar keerpunt bereikt hebben?

Daar wel geen enkele reden te vinden is om den een te weigeren wat den ander verleend wordt, zullen wij 't zeer zeker nog beleven dat na den interessanten werkman, de beurt komt aan den niet minder interessanten landbouwer. En als deze zijn oogst, in den vorm eener rijksverzekering tegen misgewas en klauwzeer, ook tegen brand-, hagel- en rupsenschade binnen heeft, zal men d e vangstgrage visschersbevolking, j a welke categorie nog meer? moeten gedenken. Suum cuique. Een ieder zijn broodwinning gewaarborgd, mitsgaders een net pensioen voor den ouden dag: daar gaat het zoo stillekens heen.

De financieele quaestie, — wie dat alles toch bekostigen zal? — terzijde gelaten, hebben wij hier te doen met een moreelweldadig, dan wel met een op louter verhooging van stoffelijk welzijn berekend systeem?

En zoo 't niet twijfelachtig is dat instellingen van voorzorg slechts dè,n verheffend, slechts dan opbouwend werken, wanneer de bewejdadigde uit eigen vrijen wil toetreedt niet alleen, maar ook deel in 't beheer krijgt en daarenboven geen verkapte aalmoezen (bijdragen van patroon en rijk) hem in zijn rechtmatigen arbeiderstrots krenken, — welk motief, 't zij van practischen, 't zij van hoogeren aard, kan de neo-liberaal doen gelden om zijn varen onder dubbele vlag aan afkeurende beoordeeling te onttrekken?

Sluiten