Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

GEESTDRIFT ADELT.

Zonder geestdrift brengt niemand grootc dingen tot stand.

Mr. N. G. Pierson.

Geen verkapte armenzorg dus! Zoo min mogelijk wetsdwang! Het staatssocialisme, waarvan onze oostelijke nabuur de wrange vruchten reeds plukt, niet op Nederlandschen bodem overgeplant!

— „Maar wat dan? als 't particulier initiatief zich zoo zwak „blijft toonen, wat dan? Van beginselen en woorden in de „lucht leeft men toch niet!"

Wis en zeker: neen. Maar wèl van consequent-toegepaste beginselen. Wèl van woorden in daden omgezet.

En nu moge 't niet te betwisten zijn dat 't individualisme, enghartig opgevat, én voor den eenling, zelf, en voor de gemeenschap, in nauweren en breederen zin, schadelijk, ja verderfelijk uitkomt, — daarmede is nog volstrekt niet bewezen dat 't socialisme alléén ons redden kan. Integendeel. Stond de keuze tusschen 't verst afgedwaald individualisme en 't ijzeren-boei-stelsel, dat ons van socialistische zijde wordt aanbevolen: dan nog ware 't eerste boven 't laatste te prefereeren. Gesteld een ieder ging zijns weegs zonder zich om de nooden van anderen te bekommeren: 't zou de moreele anarchie in

Sluiten