Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toegegeven dat 't nog lang kan duren eer't individualisme, in zijn reinsten vorm, door al wie 't goede wil, zal worden gehuldigd, — dat 't zoo lang moet duren zien wij evenwel niet in. Een weinigje nagedacht, nog een weinigje 't gevoel geraadpleegd. en men is al een heel eind op weg!

Wat 't idealiseeren betreft, nu, wij troosten ons met de overtuiging dat „de idee 't eenig waarachtige is." Daar zijn er genoeg die ons beginsel als een schild gebruiken .... om hun onverschilligheid, hun sociale lauwheid er mede te dekken I Alsof individualisme en egoïsme synoniemen waren I

Het geldt hier de vraag: hoe maken wij ons sterker, hoe bereiden wij ons een toekomst?

En daarop antwoorden wij, idealisten, het volgende:

Wie den vrede wil, die gorde zich tot den strijd aan! Wie grondige, afdoende verbetering mogelijk en noodzakelijk acht, die herzie zichzelf 't allereerst! Wie zijn stam een warm hart toedraagt, die verspille geen tijd in onvruchtbaar gebeuzel en splitsende-leuzen-ontrolling, die neme deel, en een werkzaam deel, aan al wat op sociaal gebied, redding en genezing, wederopheffing en herstel van rechtmatige grieven, ten doel heeft I Wie de moreele orde wil helpen verwezenlijken, die late zich niet van de wijs brengen door de welluidende, doch onvolledige leerstelling dat arbeid adelt, terwijl 't toch de oogen uitsteekt dat arbeid, zonder verheffende nevengedachte, zelfs geen hygiënische oefening is, daarentegen elke door geestdriftige toewijding geadelde werkzaamheid, onverschillig welke, zegen en voldoening aanbrengt!

—„ Maar als de massa nu eens niet van haar laag-bij-de-grond„sche beschouwingen en verwachtingen af te leiden is? Wat „dèn?"

Ja, wat dan ? Sperare contra spem! Tegen alle hoop in, toch hopen blijven I

Of zou 't een illusie zijn, bekorend en ijdel als alle illusies,

Sluiten