Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans dc Nederlanden regeerden van geen onderwerping aan den Spaanschen Koning zouden willen weten; en weigerden zij, dan scheen het niet onmogelijk de Koningin tot een afzonderlijken vrede over te halen, j De Engelsche gezanten kwamen in Maart naar Vlaanderen over, en Parma beijverde zich aan de onderhandelingen den schijn althans van oprechtheid te geven.

Zoo gunstig stonden in het begin van 1588, de kansen voor de Spaansche overheerschfng. Sterrewichelaars en waarzeggers hadden sedert lang tegen dat jaar het vergaan der wereld, of althans groote wonderen en de omkeering van machtige rijken aangekondigd 1). Het zag de fortuin van Spanje keeren, zijn eeuwenlang verval een aanvang nemen.

II.

PHILIPS' AANSLAG OP ENGELAND.

De tegenspoed, door Philips van nu aan bijna onafgebroken geleden, is meer aan zijn eigen misslagen dan aan het overleg zijner vijanden toe te schrijyen. Hij verloor de matiging uit het oog, die de voorwaarde is van duurzaam slagen. Hij ondernam meer op eens dan zijn krachten hem toelieten, de eene onderneming verhinderde de andere, zonder daarom zelve te gelukken. De aanslag op Engeland, roekeloos gewaagd, liep te niet, en belette de onderwerping der Nederlanden. En die eerste misgreep werd door meer andere gevolgd. Vreemd, dat hij, die door overdreven omzichtigheid, door weifelen placht te falen, in zijn ouderdom tot roekeloosheid vervalt. Misschien heeft men aan de nieuwe raadslieden, die thans de plaats van Eboli en Granvelle bekleedden, aan Idiaquez en meer nog aan Christophoro de Moura dien ommekeer te wijten 2). Het kan zijn, dat de gelukkig volbrachte verovering van Portugal en van Portugeesch Indië lust en moed had ingeboezemd tot uitgebreider en meer gewaagde krijgsbedrijven.

1) Die voorspellingen moeten een diepen indruk op de bevolking gemaakt hebben. De geschiedschrijvers gewagen ervan; het uitvoerigst Pasquier, 1. XII des lettres, p. 781 <edit. 1619). Vgl. ook Voet, Select, disput II, p. 951.

2) Ranke, Fürsten und Völker von Süd-Europa, Bd. I, S. 192.

Sluiten