Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wegen, dan zelfs de onafhankelijkheid van den staat; en de beruchte Ligne tusschen de Fransche katholieken, met Hendrik van Guise aan het hoofd, en den Spaanschen Koning kwam tot stand. Het hoofddoel was: wering van den ketterschen Koning en uitroeiing der ketterij in Frankrijk. Philips beloofde een aanmerkelijke ondersteuning in geld, en verkreeg daarentegen de toezegging van een paar betwiste grensplaatsen en belofte van medewerking tot het onderwerpen der oproerige Nederlanden. De Ligue werd gesloten kort na den dood van Prins Willem, terwijl Parma op het toppunt van zijn voorspoed was.

Alles ging in den aanvang naar wensch. De groote meerderheid des volks, gedurig ijveriger voor de katholieke belangen gestemd, sloot zich met geestdrift aan de Ligue aan. De Koning, om niet buitengesloten en verlaten te worden, dacht zich aan haar hoofd te plaatsen; hij nam de harde voorwaarden aan, die zij hem stelde, en beloofde haar zelfs de Hugenoten te vervolgen; maar alras zag hij in, dat hij zoodoende zich tot haar dienaar had vernederd, dat Guise haar hoofd was gebleven en slechts in naam zijn verbond met Philips had opgezegd. Buiten den Koning om handelde Gruise over de troonopvolging met Philips, met den Paus; het was zelfs twijfelachtig of hij het sterven des Konings wel zou afwachten, of hij hem niet, als onwaardig om te regeeren, naar een klooster verbannen zou. De Guises beroemden zich erfgenamen te zijn van de Karolingers; de laatste van dezen was weleer door 's Konings voorvaderen van de kroon beroofd; het zou slechts herstelling van het voor eeuwen geschonden recht wezen, indien de naneef van Karei den Groote de plaats van den laatsten Capetinger innami Wie zou zich daartegen verzetten? Toen de Koning het waagde, in de hoofdstad zijn verguisd gezag met de wapenen zijner Zwitsers te handhaven, stiet hij het hoofd tegen de ijlings opgeworpen barricaden, en, in zijn paleis belegerd, moest hij Guise te hulp roepen om de burgerij te bevredigen, die nauwelijks haar lieveling zag, of zij ontwapende zich en keerde tot rustf Diep vernederd week de Koning naar Blois, en riep daarheen, naar oud gebruik, de standen des rijks, tot zijn voorlichting en tot herstelling van het gezag der regeering, te zamen. Maar ook op de Staten-vergadering ontmoette hem de overmacht van Guise; bijna alle leden waren de Ligue toegedaan en volgden, de leiding van haar hoofd. De^kroon was blijkbaar in gevabr; de Koning droeg haar slechts zoolang Guise het vergunde , en op de voorwaarden, die deze goedvond. Een laatste poging tot ver-

' 5

Sluiten