Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreiging van eveneens te zullen handelen; de Spaansche soldaten hadden geen lust zich hieraan bloot te stellen, en, nauwelijks uitgevaardigd, viel Mansfelt's verordering weer in onbruik.

Aan Alva herinnerde Fuentes maar al te zeer: hij was hem na in den bloede verwant, en in zijn school gevormd1). In den krijgsdienst al hooger en hooger opgeklommen, was hij het laatst luitenant-generaal van Portugal geweest, onder den onderkoning Albrecht van Oostenrijk. Door hoogmoed, strengheid en hardvochtigheid , gepaard aan buitengewone krijgstalenten, had hij zich een gevreesden naam gemaakt, die hem naar de Nederlanden was vooruitgegaan. Zulk een man, aan het hoofd des bestuurs geplaatst zou algemeene ontevredenheid hebben veroorzaakt; verborgen als hij was achter Mansfeit, wekte hij toch den haat van het volk en de ijverzucht der grooten, die minder de overheersching van den Koning dan den invloed der Spanjaarden duchtten.

De groote gebeurtenis van het oogenblik, waaraan de nieuwe regeering al haar aandacht en haar zorg te wijden had, was de bijeenkomst der Staten van Frankrijk te Parijs, tot verkiezing van een katholieken Koning.

Op aandrang der Spaansche gezanten was Mayenne, de luitenantgeneraal des rijks, er ten laatste schoorvoetend toe overgegaan de Staten tegen bet begin van 1593 bijeen te roepen; hij had weinig hoop zelf tot Koning gekozen te worden, en aan geen zijner mededingers gunde hij de kroon; daarom had hij geen haast gemaakt met het groote pleit door de Staten te laten beslechten. Philips daarentegen begreep, dat hij bij langer verwijl slechts verliezen kon, dat nu of nooit de aanspraak der Infante erkend moest worden, en daarom drong hij op het bijeenroepen der Staten aan. Het plan der Spaansche bewindslieden was goed aangelegd , maar het werd slecht ten uitvoer gebracht. Dat de vergadering te Parijs gehouden werd, streed reeds tegen hun plan:zij hadden Kheims of Soissons of eenige andere stad van het noorden voorgeslagen, waar een Spaansch leger de vergadering had kunnen beschermen, en beheerschen tevens; te Parijs stonden de Staten onder den invloed der voorname Liguisten en van het volk, dat, hoe fanatiek ook, toch te nationaal-gezind was om naar een Spaansche regeering te verlangen. Maar juist om Philips' over-

1) Contarini, bij Gachard, Relations, p. 213: „il quale (Fuentes) riuscira molto odioso a quei popoli per essere stretto parente del gia duca d'Alva, per essersi allerato sotto la sua disciplina, et per sussiego et altezza sua". — Vgl. Bentivoglio, Memorie, p. 317 (Milano 1807).

Sluiten