Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren er onder de officieren der bezetting lafaards, die hun manschap ontmoedigden en Solms zelf van zijn stuk brachten. En deze wist buitendien, dat Maurits te zwak was om een krachtige poging tot ontzet te wagen, en dat het verzoek der Staten aan Llisabeth om hulptroepen weinig kans had van ingewilligd te worden Ook werd het belegeringswerk door den Kardinaal met ongehoorde voortvarendheid gedreven; het was als wilde hij Fuentes in krachtsinspanning nog overtreffen. Onmeedoogend offerde hij zijn krijgsvolk op: „hun zielen zijn voor (xod, en hun lichamen voor den Koning," had hij gedurig in den mond, en, overeenkomstig die spreuk, spaarde hij hen niet. Snel vorderden dan ook de belegeringswerken. Toch was hij aangenaam verrast, toen hij vernam dat de bezetting reeds over de overgave onderhandelen wilde. Naar ons Spaansche ooggetuigen verzekeren, waren er bij de bestorming nog zooveel zwarigheden te voorzien, dat de belegeraars zelfs wanhoopten de stad met geweld te bemachtigen. Naar hun zeggen te oordeelen, was de overgaaf, waartoe het werkelijk kwam, nog niet door den nood gewettigd '). Ook waren de Staten van Zeeland zoo gramstorig op den graaf van Solms, dien zij er de schuld van gaven, dat zij hem uit hun dienst ontsloegen; maar de StatenGreneraal, die hem gunstiger oordeelden, trokken zich zijner aan en gaven hem tot vergoeding een regiment in hun eigen soldij. Ons is het niet wel mogelijk te beslissen, in hoever Solms en de bezetting hun plicht deden. Maar zeker is het, dat zij den vijand zijn overwinning veel duurder lieten betalen dan zij waard was. Terwijl zij vijfhonderd man verloren hadden, lagen er van hem vijfduizend dooden, waaronder zestig kapiteins, voor de stad 2); en, wat meer te bejammeren was dan het verlies van gansche regimenten, ook de heer Van Rosne, de eenige bekwame generaal,

1) Coloma, p. 411. — Hetzelfde getuigt Don Oiego de ViUalobos y Benavides, uit wiens zeldzame, voor eenige jaren herdrukte, „Comentarios" (Madrid 1615), die meestal uitsluitend krijgszaken behandelen, het volgende bericht, als van een ooggetuige, opmerkelijk is: „El Conde Salma, que tenia avisos ordinarios de Olanda, supo como la gente, que tenia Inglaterra y las Islas junta, se avia divertido y baxado k Cadiz en EspaBa, y que su socorro que le tenia puesto en ella se le dilatava, y que los que ^apavan por momentos se hazian seüores de las murallas con riesgo de perder su persona y la mejor gente gue tenian los Estados en su servicio, con este temor hizo el Conde etc." — Op een andere plaats: „Ocupó la gente Espafiola y las naciones la ciudad,con sumo contento de todos, porque avian conseguido la vitoria quando menos esperan^as avia en los soldados del campo de tornar la tierra." p. 79.

2) Ik volg de opgaaf van Reyd, Van Meteren zegt: 3000 doodeu en wel 100 officieren: Bor 1300 dooden, 800 gekwetsten en daaronder vele officieren.

Sluiten