Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere verliezen: Niet alleen Groot-Brittanje, maar ook Spanje, Oostenrijk en Pruisen betaalden geen rente aan de Bataafsche Obligatiehouders, terwijl de oorlog den koers van de andere effecten buiten alle verhouding deed dalen ').

Onze schuldenlast daarentegen vermeerderde op onrustbarende wjjze.

Toen de Franschen de Republiek binnen trokken, bedroegen de schulden van de Vereenigde Provinciën f 787 millioen. „Sedert dien tijd," schrijft R. J. Schimmelpenninck in 1804 den Eersten Consul, „zijn ze met 339 millioen vermeerderd, hetgeen dezelve thans tot 1126 millioen opvoert. Een schuld van 1126 millioen voor een land, welks bevolking nauweljjks l 800.000 inwoners telt!

Sedert 1795 tot het einde van 1803, dat is te zeggen, gedurende het verloop der laatste acht jaar, heeft men van de bewoners van Nederland 651 millioen getrokken, waarvan 276 millioen in gewone belasting en 339 millioen op de kapitalen en in buitengewone en gedwongen heffingen" l).

Zulke bedragen zouden de krachten te boven gegaan zijn van de Republiek in haar bloeitijd, hoe moet de druk niet gevoeld zijn, nu de handel bijna stilstond!

Liepen in 1794 nog 1811 schepen in de Maas en Goeree binnen, in 1795 bedroeg dat aantal slechts 366; in 1794 vertrokken van daar 1829 schepen, in 1795 maar 406 '). In 1794 werd alleen Rusland nog door 340 Hollandsche schepen bebezocht; in het volgend jaar verminderde dat getal op 16, die nog in beslag werden genomen; in 1796 bezocht geen enkel Hollandsch schip het Czarenrjjk. Ook eenige der volgende jaren was er geen sprake van handel of scheepvaart op het Noorden onder onze vlag.

In 1798 bezochten slechts vier onzer schepen de Middellandsche zee. Door de kaperij was voor ons geen scheepvaart mogelijk dan onder vreemde vlag, een middel, ook reeds door onze kooplieden aangewend in den Vierden Engelschen oorlog,

') Sickenga, Gesch. der Ned. belastingen, Tijdvak der Omwenteling pag. -0.

:) „R. J. Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen van zijn tijd", door G. graaf Schimmelpenninck, deel II, pag. 67.

') Groen v. Prinsterer, Gesch. van het Vaderland, 5e druk, pag. 67.

Sluiten