Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland, Frankrijk en Hamburg voorzagen Spanje en Portugal nog altijd van hetgeen ze vroeger uit Nederland betrokken. Haniburgs handel vooral was ten koste van dien van Amsterdam vooruitgegaan.

In 1809 werd de toestand iets beter. Den 31 en Maart verscheen er een decreet, waarin wel alle gemeenschap met Engeland verboden bleef, maar toch de uitvoer van 52 verschillende handelsartikelen naar onzijdige landen met Hollandsche of onzijdige schepen, terwijl in Mei van datzelfde jaar de invoer van 32 artikelen werd toegestaan.

De handel met Frankrijk, die geheel opgehouden had door Napoleon's besluit van den 16«n September 1808, den invoer van koloniale waren uit Holland verbiedende, herleefde, toen de keizer den 4en Juni 1809 dat besluit introk.

Ook door middel van licences was eenige meerdere handel mogelijk.

In November 1808 had Engeland, gebrek aan levensmiddelen hebbende, zijn Acte van Navigatie verzacht en voor een jaar aan vreemde schepen, Fransche uitgezonderd, toegestaan, graan in te voeren. „Toen dat jaar verloopen was, veranderden de licences van aard, daar aan hen , die ze nog verkregen, de verplichting werd opgelegd, Engelsche goederen of koloniale waren uit te voeren. In vervolg van tijd verschilden de voorwaarden, waaronder ze uitgereikt werden naar gelang der omstandigheden, maar altijd was de grondslag een werkelijke en voordeelige uitvoer van Engelsche fabrieksgoederen, en daarin lag juist het verschil met de latere Fransche licences, die slechts verdicht en denkbeeldig waren, uitgezonderd de rechten, die betaald werden" ').

In 1810 bedroeg het aantal licences, door de Engelsche regeering uitgegeven, 16000, in 1811, 8000.

Napoleon volgde het gegeven voorbeeld. Weldra werden die vrijbrieven, waarmee kapiteins van vaartuigen inbreuk konden maken op de blokkade en uitzeilen en binnenkomen met anders verboden waren, voorwerpen van een schandelijken handel.

Koloniale goederen, uitgezonderd koffie en suiker, mochten

') Mr. Sautijn Kluit, Geschiedenis en invloed van het Cont. Htels.pag.72.

Sluiten