Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de houders der licences in Frankrijk en de daarvan afhankelijke landen ingevoerd worden, op voorwaarde, dat zij een gelijke hoeveelheid manufacturen, voor een derde uit zij de bestaande, uit Frankrijk uitvoerden.

Deze handel heeft op een treurige wijze aan leugen, bedrog, meineed en omkooping gewend. De Franschen. verplicht met hun koren zijden stoffen in Engeland in te voeren, vertrouwden die aan den mond van de Theems aan sluikers toe, die zich belastten, de waren binnen te smokkelen. De Engelschen op hun beurt, verplicht om, ten einde vrij uit te zeilen, katoen uit te voeren, die in Frankrijk niet toegelaten werd, deden hun lading over aan smokkelaars, en kwamen in de Fransche havens slechts met de toegestane waren '). Menig schipper, geen kans ziende zich door bemiddeling der smokkelaars van zijn goederen te ontdoen, wierp zijn Fransche manufacturen in volle zee overboord, of gaf ze aan de Engelsche tolbeambten prijs tot het bedrag der inkomende rechten :). Ook werden te Lyon stoffen van geringe waarde geweven, die zwaar ingepakt, het schip weldra voor een derde vulden, zoodat aan de voorschriften voldaan was. De waardelooze stoffen werden natuurlijk over boord geworpen. In ons land schijnen gansche ladingen preeken tot hetzelfde doel gediend te hebben ').

Hoe weinig die artikelen ook kostten, ze deden de prijzen van de ingevoerde waren toch stijgen ten nadeele der consumenten.

Voor ons land werd de lijdensbeker ten rande toe gevuld, door de inlijving bij Frankrijk (1810—1813), waardoor aan den reeds vroeger geuiten wensch van Napoleon, om slechts een gedeelte van de rente onzer staatsschuld te betalen, moest voldaan worden.

Zij, wier inkomsten duizenden bedroegen, hadden zich slechts te spenen van overtollige weelde, maar voor de talrijke kleine renteniers, die zich door onvermoeide vlijt en nauwgezette zuinigheid een onbezorgden ouden dag hadden willen verschaffen, voor de weeshuizen en audere instellingen van liefdadigheid, was het verlies van twee derde van hun inkomen een

i) a. Thiers, Histoire du Consulat et de 1'Empire, tome 3, page 305. s) Sautijn Kluit, pag 133. ®) S. K., pag. 223.

Sluiten