Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de meeste deskundigen gewenscht, en zoo ontstond met medewerking en onder garantie van koning "Willem I

de Nederlandsche Handelmaatschappij. Het Besluit van 29 Maart 1824, no. 163, wordt voorafgegaan door de volgende considerans:

Overwegende dat sedert onze komst tot de regeering dezer landen, niet al de takken van den grooten handel de uitbreiding en kracht hebben verkregen, op welke het herstel van algemeene vrede- en vriendschapsbetrekkingen met alle volkeren het uitzicht hadden geopend;

dat, als een onmiddellijk gevolg daarvan, ook de scheepsbouw en reederjjen, fabrieken en trafieken, niet dien trap van voorspoed bereikt hebben, waarvoor dezelve vatbaar zijn;

dat als een der groote oorzaken van dezen stand van zaken moet worden aangemerkt de min gelukkige wending, welke de vaart en handel met onze overzeesche bezittingen, vooral in Nederlandsch-Indië, genomen hebben;

dat deze toch aan de verwachting van de handelaren niet geheellijk en op den duur hebben voldaan, en nog grootendeels zijn levendig gehouden door den bijstand en de hulp van de Regeering in het verschaffen van transporten en vrachten; terwijl deze hulp zelfs, in de laatste tjjden, door vele handelaren niet als genoegzaam geoordeeld is;

dat alzoo in den schoot van he*; moederland niet al de voordeelen zijn uitgestort, welke een wel aangelegde vaart en handel kunnen aanbrengen, terwijl onze buitenlandsclie bezittingen daardoor schadelijke gevolgen te wachten hebben;

dat het derhalve noodzakelijk is, gelijk wij zulks tot een ernstig en bestendig onderwerp van onze zorgen en overdenkingen gemaakt hebben, om middelen op te sporen, geschikt, om dien kwijnenden stand van zaken te doen ophouden, den landbouw en de verschillende takken van nijverheid, daarmede in verband etaande, aan te moedigen en alzoo, onder den goddelijken zegen, aan de natie de voordeelen te verzekeren, waarop haar rang onder de volken, de ligging van haar grondgebied en de belangrijkheid van haar volkplantingen haar aanspraak geven;

Sluiten