Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze middelen evenwel niet, op het voorbeeld van sommige andere volken, behooren gezocht te worden in uitsluitende verbodsstelsels, maar, met behoud van vrjje vaart voor elke Nederlandsche vlag en alle andere met Nederland bevriend, in een krachtige en wel bestuurde vereeniging van toereikend vermogen en gemeenschappeljjken arbeid, waardoor een nieuw leven aan alles kan worden aangebracht;

dat een maatschappij, waarin elk, hij zij Nederlander of vreemde, zijn bijdragen storten en alzoo tot den bloei en welvaart van Nederland medewerken kan, bij uitnemendheid geschikt is, al die voordeelen teweeg te brengen;

dat deze maatschappij zich tot den handel en de vrachtvaart , hetzij voor eigen rekening of in commissie voor anderen , behoort te bepalen, zonder ooit in zaken van bestuur, öf hier, öf in de overzeesche bezittingen, eenig deel te verkrijgen en zonder dat zij, omtrent het voeren van haren handel, aan eenige bemoeienis, of inzage van wege den Staat, onderworpen worde, of tot den staat in eenige andere verhouding sta, dan waarin elke naamlooze maatschappij, volgens de wet geplaatst is, willende tot het in stand brengen van zulk een maatschappij naar ons vermogen medewerken en de deelneming daarin voor elk openstellen;

Hebben besloten en besluiten; enz.

Besloten werd tot oprichting eener naamlooze vennootschap, wier doel was de bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherij, landbouw, fabrieken en trafieken in Nederland en de overzeesche bezitting en zulks door het uitbreiden der bestaande handelsbetrekkingen, door het openen van nieuwe wegen voor den Nederlandschen handel en door alle zulke ondernemingen, welke het vertier der voortbrengselen van de Nederlandsche nijverheid konden bevorderen.

Het kapitaal zou minstens 12, hoogstens 24 millioen bedragen, in aandeelen van 1000 gulden, splitsbaar in halve en vierdedeelen. De Koning waarborgde 4'/.7o interest van de ingelegde gelden en zoo is het niet te verwonderen, dat voor een bedrag van ƒ69,565.250 werd ingeschreven1); Willem I

') „Er is wel beweerd, dat de zoo aanzienlijke inschrijvingen meer het gevolg

Sluiten