Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er bestonden destijds nog: maar weinig; assurantiemaatschappijen, maar daarentegen had men veel particuliere assuradeurs, zooals thans nog in Engeland Lloyd's. De makelaars wendden zich tot die personen en ieder hunner teekende dan voor een klein bedrag.

De Yisscherij.

Bij geen tak van industrie misschien heeft zich het gemis aan heldere begrippen op economisch gebied meer doen gevoelen dan hier. Het oude stelsel van bescherming en weldra ook van reglementeering van overheidswege heeft belet, dat de visscherij weer de goudmijn werd van vroeger. Omdat verschillende bepalingen in vroeger eeuwen goed werkten, toen wij de markt beheerschten, moesten dadeljjk na 1813 die oude bepalingen weer ingevoerd worden, zonder dat men lette op de veranderde omstandigheden.

In de eerste plaats werden weer premiën uitgeloofd: f 500 voor een haringbuis, voor een hoeker, ter winterbeugvisscherij in de Noordzee, en voor elke reis naar IJsland ter kabeljauwvangst ; f 200 voor een bomschip ter steur- of verschharingvangst; ƒ4000 voor elk der 12 eerste walvischvaarders, die zouden uitzeilen.

Kwam een walvischvaarder terug, zonder iets gevangen te hebben , dan beliep de premie niet minder dan f 9000; desniettemin is het bedrijf der walvischvangst geheel te gronde gegaan.

Ook werd sedert 1815 weer toegelaten, doch slechts voor één jaar tegelijk, dat enkele haringjagers zich rechtstreeks van de vloot naar Duitschland zouden begeven. Verder werd het zout, noodig voor de haring- en kabeljauw visscherij, vrijgesteld van accijns; ook de steurvisscherij genoot hetzelfde voorrecht voor het benoodigde ruwe zout.

Ten slotte werd een premie van f 3.— uitgeloofd voor elk aan te brengen last zoutevisch, benevens een uitvoerpreinie voor gezouten kabeljauw en haring.

Door die aanmoediging bereikten de verschillende Noordzeevisscherijen spoedig een dergelijke hoogte, als waarop zij in de laatste jaren der Republiek hadden gestaan. In 1814 zeilden ongeveer 100 buizen uit; dank zij de hooge premiën

5

Sluiten