Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende den reeders het recht toe, schepen te laten naturaliseeren, tegen betaling van een registratierecht van één pCt.

Het laatste recht werd als overgangsmaatregel gesteld op 4 pCt., (in 1862 op 2, in 1869 werd die belasting afgeschaft) doch overigens werden de drie ontwerpen onveranderd met groote meerderheid van stemmen in beide Kamers goedgekeurd, en den 8en Augustus 1850 in het Staatsblad onder de n«s 47, 48 en 49 opgenomen.

Ook de scheepvaartrechten op de Maas werden afgeschaft door de wet van 2 September 1851.

In 1862 vervielen de uitvoerrechten, uitgezonderd die op lompen, terwijl ook bij het nieuwe tarief van dat jaar bepaald werd, dat grondstoffen vrij mochten ingevoerd worden, halve grondstoffen tegen een recht van 3 a 3°/0, terwijl afgewerkte fabrikaten 5u/0 betaalden.

Een tweede belangrijke wet werd tijdens het ministerie-Thorbecke tot stand gebracht door den minister van financiën, die nl. tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij (12 Maart 1850).

Krachtens de wet van 17 April 1807 werd 5 cent per brief geheven binnen het gebied van hetzelfde postkantoor, maar verder 10 cent en hooger tot een maximum van 40 cent boven de 70 uur gaans.

Bjj de nieuwe wet werd het minimum van het briefport bepaald op 5 cent per 15 gram; op 10 cent voor een afstand van 30 tot 100 mijlen, terwijl het voor grootere afstanden 15 cent zou bedragen. Ten gevolge van .de aanneming van het amendement-Godefroi werd met ingang van den len Januari 1851 ook het frankeeren toegelaten.

Verder werd een wet aangenomen in 1852, waarbij bepaald werd, dat van staatswege een net van telegraaflijnen zou aangelegd en onderhouden worden tusschen 's Gravenhage en de voornaamste plaatsen van het Kijk, met het doel tot een aansluiting te komen met België, Pruisen en Hannover.

Van hoeveel beteekenis de telegraaf ook was in later tijd, in de eerste jaren, toen het tarief van 1 tot 20 woorden ƒ 1.20, f 2.40 en f 3.60 bedroeg naar gelang van den afstand, kon liet niet anders, of er moest een zeer spaarzaam gebruik ge-

Sluiten