Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt worden van die instelling. Dat werd ook ingezien door de Regeering, die bij de aanneming der wet de bevoegdheid erlangd had, om bij K. B. dat tarief te wijzigen, van welke bevoegdheid ze spoedig gebruik maakte, zoodat een enkelvoudig telegram voor 50 cent behandeld werd. Tot dien prijs werd het volgend aantal verzonden :

in 1853 45674 in 1867 1113037

„ 1856 190447 „ 1868 1496554

„ 1860 413445 „ 1872 2018673

„ 1864 801863

De inkomsten overtroffen in den beginne de uitgaven. Daar echter het doel altijd geweest was, om den handel te gerieven en de middelen van gemeenschap mee te doen werken tot vermeerdering der algemeene welvaart, werd met 1° Januari 1868 het tarief verlaagd op 30 cent. Sedert dien tijd bedragen de uitgaven steeds meer dan de inkomsten, maar de sterke toename van het aantal telegrammen bewijst, dat die prijsvermindering door de belanghebbenden gewaardeerd wordt.

Van de spoorwegen spreken we later.

De opheffing der Acte van Navigatie en de vrijheid, die ook in ons land genoten werd, deden den handel en de scheepvaart herleven.

Onze schepen, die vroeger na een tocht voor de N. H. M. in de havens bleven liggen, wachtende, tot ze weer aan de beurt kwamen, voeren na 1850 naar Engeland, waar tal van vaartuigen een uitvracht wisten te krijgen.

In 1850 vertrokken uit laatstgenoemd land niet minder dan 202 Nederlandsche schepen direct en 49 via Europeesche * havens naar Indië; in 1851 216 direct, 84 over Europeesche havens naar Indië, waaronder 62 naar Engelsch-Indië.

Zoo ging het ook de eerstvolgende jaren: in 1853 en 1854 werden respectievelijk 144 en 145 Ned. schepen naar Australië gezonden, waar de ontdekking van het goud behoefte deed ontstaan aan tal van producten, zoodat, daar Engeland in die jaren bovendien nog 332 en 330 van onze schepen bevrachtte, behalve die naar Australië, hier te lande voor de uitvrachten zelfs f 50.— per last moest betaald worden.

Intu8schen vermeerderde onze koopvaardijvloot te snel voor

Sluiten