Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

Engeland ontving van ons boter, kaas, slachtvee, vlas, wol en geraffineerde suiker.

Onze handel met Duitschland stond in het nauwst verband met onzen handel op Indië. Veel, van hetgeen we van daar ontvingen, ging naar Duitschland, terwijl wij voor millioenen steenkolen, ijzer, hout, aardewerk, wjjn en wol kregen.

Uit België ontvingen we granen, ijzer, katoen, kolen, suiker, talk en meel, grootendeels tot verbruik, maar toch ook ter verzending naar transatlantische havens, terwijl manufacturen een verre van onbelangrijk cjjfer voor den invoer tot verbruik leverden.

Bij den uitvoer naar België speelden de granen weer een groote rol; verder koffie (± ƒ 5 millioen), slachtvee (f 6 millioen), vlas (ƒ9 millioen) en wol (f 4 millioen). „Een echt buurschappelijk verkeer. Ruilen over en weer, van 't geen de een heden en de ander morgen goedkooper kan leveren of gebruiken , een handel, die niets nieuws levert, maar die weldadig is voor het gansche land, omdat hij aan dringende behoeften voldoet, op snelle en goedkoope wijze tevens" ').

De cijfers van onzen handel op Java in dit tijdperk waren niet bepaald schitterend, dank zij de tegenwerking van de vrjje nijverheid door de Regeering. Intusschen, het zijn cijfers van den werkelijken groothandel.

de alg. de inv. de alg. de uitv. uit inv. totverbr. uitv. het v. v. Van 1847—1856 was gemiddeld ƒ 69 mill. /57mill. ƒ 18 mill. /15mill.

„ 1857—1866 85 „ „73 „ „41 „ „32 „

In 1871 „101 „ „80 „ „41 „ „32 „

Door den toenemenden uitvoer van Java-koffie, suiker en huiden was de invoer tot verbruik op het eind van het behandelde tijdperk aanzienlijk grooter dan in het begin, maar zondert men die drie artikelen uit, dan was de vooruitgang uiterst gering.

Onze handel met Rusland tusschen de jaren 1850—1872 was, vergeleken met. vroeger, van geen groote beteekenis en vooral niet veelzijdig. De meerdere of mindere hoeveelheid graan, die naar ons land uitgevoerd werd, beheerschte het cijfer van ons verkeer met dat land.

l) P. N. Muller, de Ned. handel van 1847—1871, Economist 1875.

Sluiten