Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze achterlijkheid in de stoomvaart heeft alle uitvoeren van vruchten na dien tijd naar Londen doen plaats hebben; slechts graan wordt ons nog toegevoerd, terwjjl wij in 1871 voor 4 millioen gulden suiker en een half millioen stearine kaarsen daarheen zonden.

Onze handel op de Westkust van Afrika nam in die jaren toe.

Uit China ontvingen we 1 '/„ millioen gulden thee, terwjjl we in 1871 rechtstreeks goederen voor een waarde van vier ton daarheen zonden, maar veel meer, vooral manufacturen, over Engeland.

In het tijdperk van 1850—1872, waarin de handel over het algemeen zoo snel toenam , is achteruitgang waar te nemen, waar het de zoo vruchtbare kolonie Suriname betreft; volgens veler bewering, wjjl de regeering na de afschaffing der slavernij niet gezorgd heeft voor den aanvoer van werkkrachten.

De volgende cijfers schetsen het treurig beeld:

Gemiddeld was van 1847 —1856, van 1857—1866, in 1871 de algemeene invoer 4'/4 mill. 2'/, mill. 1 '/2 mill.

de invoer tot verbruik 3'/, „ 2 „ 1 „

de algemeene uitvoer l'/3 n 2 n l'/2 „

de uitv. uit het vrije verk. 1 „ 11 / w 1 M

De opbrengst van cacao was in 1871 gestegen t(ot ƒ127600.

Naar Rio de la Plata zonden we suiker, gedisf^lcerd, tabak en rijst, naar Gibraltar en Griekenland 1 en l'/s millioen gulden geraffineerde suiker en tabak.

Tot bevordering van onzen handel heeft ongetwijfeld bijgedragen de afkoop van den Sondtol in het jaar 1857.

Tengevolge van den eisch der Yereenigde Staten, dat de Deensche regeering het recht zou erkennen der schepen van die natie, om zonder betaling van tol door de Sond te varen, verklaarde Denemarken zich bereid, over een afkoop te onderhandelen, die dan ook tot stand kwam tegen betaling van 47 '/4 millioen gulden.

Wij droegen daartoe ƒ 1.900.000 bij.

De Industrie.

Dat de T .ventsehe industrie in de jaren vóór 1860 niet sneller uitbreiding verkreeg, ondanks de energie van de Salomouson's,

6

Sluiten