Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim voldoende om in geval van schade zeer coulant te werk te gaan terwijl er dan toch nog een winst overbleef, groot genoeg, om menigeen er toe te brengen, zich op het vak van zeeassurantiën te gaan toeleggen.

Toen echter het Gouvernement een steeds grooter wordend deel van zjjn transporten voor eigen risico vervoerde en de meeste stoomvaartmaatschappijen haar materieel bijna geheel in het buitenland verzekerden, omdat de premiën er lager waren en men hier niet zulke groote posten kon afsluiten, terwijl ook bjj schade de afdoening daar vlugger plaats had, ging men er toe over, om ook andere verzekeringen te sluiten, maar het voordeel was bjj de scherpe concurrentie van liet buitenland gering, de schade dikwjjls groot.

Yoor de kleine vaart bestonden onderlinge verzekeringsmaatschappijen of compacten, zoodat slechts de zeilschepen van de groote vaart bjj assuradeurs binnenslands zich verzekerden.

Crises.

Ondanks de rijke opbrengsten der goudmijnen in Australië en Californië, waardoor de jaarljjksche productie van goud van circa 40 millioen vóór 1850 tot 331 millioen per jaar van 1851—1855, tot 344 milloen van 1856—1860 steeg, is toch geen vermindering in de waarde van dat metaal waar te nemen geweest, dank zij de ongekende uitbreiding van het verkeer, waardoor een grootere hoeveelheid ruilmiddelen noodig was, en sedert 1848 een zeer sterke vermeerdering van welvaart en bevolking, waardoor een grootere hoeveelheid edel metaal voor industrieele doeleinden werd vereischt.

Naar de landen, waar het goud gewonnen werd, zond men weldra groote hoeveelheden goederen, vooral uit Engeland, waardoor de bestaande fabrieken aldaar vergroot en vele nieuwe opgericht werden, wijl anders aan de dringende aanvraag niet voldaan kon worden.

Die goederen moest men transporteeren; uitbreiding der handelsvloot was daarvoor en ook voor het vervoer der steeds in aantal toenemende emigranten noodzakelijk. De scheepsbouw nam dientengevolge, vooral in Groot-Brittanje, een hooge

Sluiten