Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlucht, zoodat de scheepsmaterialen in prjjs stegen: liet ijzer "van April 1852 tot Juli 1853 met 80 pet.

De speculatiegeest ontwaakte, vooral na den vrede van Parijs, die een einde maakte aan den Krim-oorlog. Naar 'le goudlanden zond men niet langer de waren, om in een bestaande behoefte te voorzien, maar op speculatie en in zulke groote hoeveelheden, dat zij weldra tot iederen prjjs, hoe laag ook, van de hand gedaan moesten worden.

Tal van maatschappijen werden opgericht: gedurende vijf maanden van het jaar 1852 alleen in Engeland 153 met een kapitaal van meer dan f 500 millioen; in Frankrijk het Crédit Mobilier en het Crédit Agricole, in Duitschla:id de Darmstadter Creditanstalt. In Amerika vormde men tal van maatschappijen tot aanleg van spoorwegen, dikwijls te midden van wildernissen, die in langen tijd niet in staat zouden zijn, die Tynen te voeden.

In het najaar van ^856 werd het naderen van een storm te Parijs en op sommige plaatsen in Duitschland bespeurd, maar wel verre van daardoor zich te laten overtuigen, dat de grootste omzichtigheid noodzakelijk was, werden in den winter van 1856 op 1857 en in den daarop volgenden zomer de goederenprijzen sterk opgedreven, terwijl men op de lichtzinnigste wijze crediet vroeg en verleende.

Toen nu in 1857 de Michigan-Southern Spoorweg en daarna de Ohio Life and Trust Company hun betalingen staakten, ontstond er een algemeene paniek, die weldra door het drukke verkeer der Vereenigde Staten met Engeland, naar dit land oversloeg.

llier had men althans een Bank, die in gewone omstandigheden in staat is, krachtige hulp te verleenen, in buitengewone, wanneer de Regeering de Peel-act buiten werking stelt, maar in Amerika liet het bankwezen alles te wenschen over.

In 1856 telde men in Ohio 36 banken, welker papier waardeloos was geworden, terwjjl 18 banken in staat van liquidatie verkeerden, terwijl in 1857 62 van de 63 banken in den staat New York haar betalingen staakten.

Te Hamburg vielen 160 huizen, waaronder verscheidene van de voornaamste. Wisselkoersen werden er niet meer ge-

Sluiten