Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze beginselen werden eerst op het Vredescongres te Parjjs, in 1856 gehouden, erkend als beginselen van volkenrecht, tegelijk met die, betreffende de afschaffing der kaapvaart en de uitsluitende erkenning der effectieve blokkade (Verg. pag 10).

Nederland trad niet alleen toe, maar trachtte zelfs, in overeenstemming met de Vereenigde Staten, de onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom, ook in den zeeoorlog, uitgesproken te zien '). De poging gelukte niet, maar was toch merkwaardig, omdat wij, een meestal neutrale mogendheid, het voordeel hadden van de vrachtvaart in oorlogstijd, en dat voordeel thans wilden opofferen aan het algemeen belang.

Het is bjjna overbodig hier nog bjj te voegen, hoe, evenals in vele vroegere, ook in den Engelsch-Afrikaanschen oorlog (1899—1900) het woord „contrabande" weer aanleiding gegeven heeft tot moeilijkheden. Iedere mogendheid verklaart, wat ze daaronder verstaat en zoo is het mogelijk, dat paarden, zadels, schoenen, steenkolen en levensmiddelen o. a. vleesch in blikjes onder deze rubriek gebracht worden, waardoor natuurlijk de bepalingen, door het Parjjsche Congres in 1856 vastgesteld, veel van haar waarde verliezen.

Om de zekerheid te erlangen, of een neutraal schip contrabande aan boord heeft, of op een andere wijze de neutraliteit schendt, hebben de bevelhebbers der oorlogsschepen het droit de visite et de recherche, d. i. het recht om aan boord van het onzijdig vaartuig een onderzoek in te stellen naar scheepspapieren, lading en passagiers, en om, bij gebleken overtreding, het vaartuig op te brengen, waarna een prijsgericht de zaak verder behandelt.

b. 1872—heden.

Niet juist met het jaar 1872 wordt een tijdvak geopend, waarin ons land op verschillend gebied het verloren terrein begon te herwinnen, maar het was toch in die jaren, die 1872 onmiddellijk voorafgaan of volgen, dat groote verande-

') Mr. T. M. C. Asser, De betrekkingen met het buitenland in „Een halve eeuw", pag. 104.

Sluiten