Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het rollend materieel bestond uit 4 locomotieven en 36 rijtuigen, verdeeld in de lichtgroene diligences (le klasse), de gele char-a-bancs (2e klasse) met hun houten zittingen, en de bruine waggons (3e klasse), alleen met zeilen gesloten — alle ook 's winters nog onverwarmd — terwijl met een snelheid van niet meer dan 38 K.M. in het uur gereden werd.

Den 3en Juni 1847 was de lijn gereed tot Rotterdam.

Uit een financieel oogpunt beschouwd, voldeed de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij niet aan de verwachting. In 1848 werd l'/,°/0 uitgedeeld, en stonden de aandeelen op 60°/o.

Dat werkte niet bemoedigend en zoo is het te verklaren, dat den len Januari 1850 nog geen andere lijnen geopend waren dan die van Amsterdam naar Rotterdam en van Amsterdam naar Arnhem.

Bjj Kon. Besluit van 30 April 1838 was besloten tot den aanleg van een lijn van Amsterdam over Utrecht naar Arnhem , welke later uitgebreid zou kunnen worden door eèn zjjtak van Rotterdam naar Utrecht en een verlenging van Arnhem tot de Pruisische grens. Ter bestrijding der kosten werd een leening van f 9 millioen uitgeschreven, die voor het volle bedrag tot den koers van gedeeltelijk 108, gedeeltelijk 112®/10 pet. werd toegewezen (4'/s pct's. leening 1838) nadat de Koning zich daarvoor garant gesteld had.

In 1845 werd de Rijnspoorweg met alle baten en lasten, uitbreidingen en vertakkingen bjj concessie voor 50 jaar, eindigend 31 Dec. 1898 overgedragen aan L. J. Enthoven & C'e c. s., waardoor ontstaan is de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij, den 3en Juli 1845 te Amsterdam opgericht.

Bij den aanvang van 1860 telde ons gansche spoorwegnet slechts 335 K.M. In dat jaar gelukte het van Hall de wet tot stand te brengen, waarbij besloten werd tot den aanleg van staatswege van een net van spoorwegen over het gansche land.

In 1872 waren de lijnen voltooid en ter beschikking gesteld van het publiek. Aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, den 21eri September 1863 opgericht, werd de exploitatie toevertrouwd. De eerste overeenkomst werd spoedig herzien, daar zij geen van beide partijen voldeed. In

Sluiten