Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongekende vlucht, liquidatiekassen verrezen te Amsterdam en Rotterdam, welke instellingen alle contracten registreeren en de naleving ervan aan kooper en verkooper garandeeren tegen een zekere retributie voor het delcredere en de onkosten. In 1882 verrees te Havre de eerste instelling van dien aard met een kapitaal van 4 ntillioen francs, in 1887 volgde Antwerpen dat voorbeeld voor den termijnhandel in koffie; in hetzelfde jaar kregen Parjjs, Marseille en Hamburg liquidatiekassen. In 1888 nam een combinatie van groote bankiers het initiatief tot het oprichten van een „London Produce Clearing House" met een kapitaal van een inillioen pond sterling. Deze instelling heeft vastgesteld „regulations for future delivery business" en wel voor koffie, suiker en thee. In 1887 werden in ons land pogingen in liet werk gesteld, om zoowel voor den graan- als voor den effectenhandel een „productenbeurs met liquidatiekas" in het leven te roepen. Slechts voor koffie werden die denkbeelden te Amsterdam en Rotterdam verwezenljjkt, niet zonder heftigen tegenstand. De Amsterdamsche „Yereeniging voor den koffiehandel" laat zich volstrekt niet met termijnhandel in. Toen een voorstel daartoe verworpen werd, benoemden de voorstanders uit hun midden een commissie, met opdracht, om toch aan het denkbeeld uitvoering te geven.

Na eenige gedachten wisseling werden opgericht de naamlooze vennootschappen „de Rotterdamsche liquidatiekas" en „de Amsterdamsche liquidatiekas".

Door bemiddeling der Rotterdamsche liquidatiekas worden thans termijnzaken in koffie, peper, nagelen, tin en krenten gedaan. Naar veler meening is de termijnhandel het complement van de verbeterde gemeenschapsmiddelen, volgens anderen een uitwas van den echten handel.

Door de enorme uitbreiding van den handel en de scheepvaart zijn groote kapitalen noodig: de reuzenschepen van den tegenwoordigen tijd, kolossen van 10000 a 12000 ton, belmoren daarom niet aan één persoon, maar aan een vereeniging ; in den goederenhandel doet zich hetzelfde verschijnsel voor: de veeinen te Amsterdam en Rotterdam, het Blauwhoedenveem, het Leidsche veem, het Vrieseveem e. a. zijn naamlooze vennootschappen met een meer of minder groot kapitaal, die zich

Sluiten