Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de oprichting van een maatschappij. Deze, de Deli-maatschappjj, de eerste naamlooze vennootschap in Indië, dateert van 1 November 1869.

De gemiddelde prijs van het product was gedurende de jaren 1869—1893 138 cent per '/« K.G.

In laatstgenoemd jaar werd er voor f 12.800.000 geproduceerd. Acht jaar lang werd er 100 of meer dan 100 pet. dividend uitgekeerd.

Andere ondernemingen zjjn weldra verrezen op Sumatra's Oostkust, zonder dat echter de resultaten der Deli-maatschappij werden bereikt, behalve door de te Rotterdam gevestigde maatschappij Arendsburg. Van Borneo werden in 1896 17952 pakken tabak verzonden, die gemiddeld 86'/s cent per '/, K.G. en in het geheel /'2282000 opbracht ').

Wijl bijna alles naar Amsterdam gevoerd wordt, viudt men daar de bloeiendste tabaksmarkt van Europa, met een jaarljjkschen omzet van 40 a 50 millioen gulden.

Sedert in de Preanger-Regentschappen op verschillende particuliere ondernemingen thee aangeplant wordt, is te Amsterdam ook een theemarkt ontstaan. De aanvoer in onze hoofdstad bedroeg in het jaar 1897 4.871.000 halve Kilo's, die tegen den gemiddelden prijs van 32 cent per half Kilo verkocht werden

Niet alleen de cultuur van tropische gewassen voor de Europeesche markt vormt tegenwoordig een bron van inkomsten voor Oost-Indië, maar ook het mijnwezen, dat liet laatst bij de wet van 23 Mei 1899 (St. 124) geregeld is.

Reeds in de 18« eeuw was Banka bekend om zijn tinrjjkdom, en begon de Compagnie de exploitatie dier injjnen.

In 1897/1898 telde men er 280 mjjnen met ongeveer 15000 arbeiders "), die 163541 pikols produceerden1).

Een schuitje, d. i. een halve pikol, kost het gouvernement ƒ13.50 en brengt het ongeveer f 50.— op per pikol.

') Over O.-I. is het meest geraadpleegd: Dr. J. H. H. Hülsmann, Handel en Nijverheid in „Een halve Eeuw".

-) Koloniaal Verslag 1898, pag. 175.

;i) Jaarcijfers, Kolonieu, 18'J7, pag 11-.

Sluiten