Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tende 702827 M*. naar verschillende landen gezonden. Van dc bjj ons ingeklaarde schepen was het aandeel der Nederlanders in 1897 slechts 25.1°/0 der scheepsruimte.

De meeste stoomvaartmaatschappijen, in de jaren ra 1870 opgericht, behaalden in den laatsten tijd behoorljjke winsten.

1. Den 13en Mei 1870 werd te Amsterdam met medewerking van Prins Hendrik de Stoomvaartmaatschappij Nederland opgericht met een kapitaal van f millioen. Het doel was een geregelde vaart tusschen Nederland en de Koloniën in Azië te onderhouden.

In 1873 werden drie nieuwe stoomschepen gebouwd en toen in 1894 de vloot uit zes stoomschepen bestond, kon een geregelde vaart, met vaste vertrekdagen, gevestigd worden.

Van 1871 tot 1894 werd gemiddeld 5pCt , in 1898 14 pCt dividend uitgekeerd. In het laatstgenoemde jaar bezat de Maatschappij 18 stoomschepen met een bruto-inhoud van 347000 ton, terwijl er 2 in aanbouw waren.

2. Te Rotterdam werd in 1883 door de aandeelhouders in de verschillende reederjjen onder directie van de firma W. Ruys en Zoon de Rotterdamsche Lloi/d opgericht, een naamlooze vennootschap met een gestort kapitaal van ƒ4 millioen. Doorsamenwerking van de stoomvaartmaatschappij Nederland met de Rott, Lloyd werd een wekeljjksche dienst geopend tusschen ons land en Oost-Indie. Beide maatschappijen hebben een veertiendaagschen dienst, maar laten hun schepen beurtelings om de week vertrekken.

Tn 1898 werden 26 reizen naar Java en Sumatra gedaan door de 10 mailbooten en 4 reizen door de 3 vrachtschepen der Mij, die sedert haar bestaan gemiddeld ruim 6 pCt uitgekeerd heeft, in 1898 9*/4 pCt. Eer. mailboot en een vrachtboot waren in laatstgenoemd jaar in aanbouw.

3. De Koninklijke West-Indische Maildienst, welke maatschappij den 15en Aug. 1882 gesticht werd en in het voorjaar van 1884 de vaart opende, onderhoudt de verbinding tusschen ons land, Suriname en Cura$ao.

Eerst voeren haar schepen om de maand; sedert 1890 om de drie weken van Amsterdam, eerst naar Paramaribo en vervolgens naar de Antillen.

Sluiten