Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tin ... 241692 blokken.

tabak . . . 27698 pakken.

en nog; eenige andere producten van minder beteekenis.

De bruto-opbrengst der in dat jaar door haar verkochte producten bedroeg ƒ 22.999.769.75, waarvan de koffie en het tin respectievelijk ƒ 10.878.822 en ƒ 7.628.084 opbrachten. Het kapitaal bedraagt ƒ35.783.000.

De Nederlandsche Bank en de geldhandel.

Bij de wet van 7 Augustus 1888 werd het octrooi der Nederlandsche Bank, met ingang van 1 April 1889, verlengd tot 31 Maart 1904, terwjjl het geacht zou worden stilzwjjgend telkens opnieuw voor tien jaar verlengd te zjjn, indien niet van de zjjde der Regeering of van die der Bank ten minste twee jaar van te voren „door opzegging van ongeneigdheid tot die verlenging blijk zij gegeven."

Te veel was er over die verlenging geschreven, dan dat men de Bank op de oude voorwaarden zou hebben kunnen continueeren.

Er werd dan ook bepaald, dat in de eerste plaats 5 pet., d. i. dus van een kapitaal van 20 millioen één millioen zou komen aan de aandeelhouders. Van hetgeen daarna overbleef, zou een tiende gestort worden in het reservefonds, zoolang dat geen ƒ5 millioen bedroeg. Van hetgeen er dan uog overbleef, zou de helft aan den Staat en de helft aan de Bank worden uitgekeerd, tot deze laatste 7 pet. kreeg, ongerekend wat het reservefonds ontving. Van het meerdere zou de Bank een derde, de Staat 'twee derde ontvangen.

Behalve de Nederlandsche Bank zijn er nog een twaalftal credietinstellingen '), wier saldo's en deposito's den 31e« Dec. 1898 ± ƒ18.500.000 bedroegen, terwijl zij toen voorschotten hadden verleend ten bedrage van ƒ37 500.000.

De koloniale banken verstrekten aan tal van ondernemingen de vereischte fondsen. De kapitalen, daarvoor benoodigd, werden door de aandeelhouders verschaft of door uitgifte van obligatiën verkregen.

') Jaarcijfers 1894.

Sluiten