Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgekocht, zoodat in Europa aanzienlijke bedragen beschikbaar kwamen. Deze werden nu gestoken in Amerikaansche spoorwegondernemingen. In 1865 bestond het spoorwegnet der Vereenigde Staten uit 56462 K.M., in 1875 uit 119668 K.M. Weldra bleek het, dat de spoorwegbouw de behoefte aan spoorwegen vooruitliep. In 1874 betaalden 29 van de 57 aan de Amsterdainsche Beurs verhandelde spoorwegfondsen geen rente meer en werden dus groote verliezen geleden.

Een andere oorzaak der crisis van 1873 moet gezocht worden in de overhaasting, waarmee de Duitsche Regeering de oorlogsschatting besteed heeft: terstond werden daarmee schulden afgelost en effecten aangekocht, ten bedrage van 187 millioen thalers ten behoeve van een rijksinvalidenfonds.

Ook daar werden dus velen gedwongen, een andere geldbelegging te zoeken en bij de optimistische stemmimg, die er heerschte, leidde dat tot onvoorzichtigheden.

Nooit zijn in Duitschland zooveel naamlooze vennootschappen opgericht: het dusgenaamde gründen werd in die jaren schier een bedrijf. Vóór 1 Juli 1870 waren in Pruisen 410 maatschappijen ontstaan met een kapitaal van 3078 millioen mark; van 1 Juli 1870 tot 31 Dec. 1874 ontstonden er 857 met een kapitaal van 4289 millioen.

Te Weenen ging het eveneens.

De meeste ondernemingen bleken niet levensvatbaar.

Eerst in Weenen, daarna in gansch Oostenrijk en Hongarije, Duitschland, en Italië ontstond een crisis, die zich voortplantte tot in Amerika, waar zij met dubbele kracht zich openbaarde, en waardoor ook de Engelsche, de Fransche, de Scandinavische en de Russische geldmarkt in moeilijkheden gebracht werd.

In Oostenrjjk-Hongarije Varen het vooral banken, in Duitschland naamlooze vennootschappen van allerlei soort, inzonderheid bouwmaatschappijen, in Amerika spoorwegen, in Engeland mijnen, waarvan de aandeelen en obligatiën een belangrijke waardevermindering ondergingen.

Door de daling der Amerikaansche spoorwegfondsen werd vooral ons land getroffen, zoodat te Amsterdam een beurscrisis ontstond. Onze kapitalisten hadden zich ontdaan van Oostenrjjksche fondsen, om er Amerikaansche spoorwegfondsen

Sluiten