Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding der missive van den Waarnemenden Secretaris-Generaal bij het Departement van Koloniën, dd. 21 November Lr. A. No. 933) aangeboden akte, gedagteekend Amsterdam, den 3n der loopende maand, waarbij de heeren R. Scherius, Oost-Indisch ambtenaar, thans met verlof hier te lande, en A. F. Siedenburg, luitenant ter zee ie klasse, zich verbinden tot de terugbetaling van het door hem rekestrant gevraagde voorschot, of wel van zoodanig gedeelte van hetzelve, als bij zijn onverhoopt vooroverlijden nog onmgediend of onaangezuiverd mogt zijn.

En lettende op enz.

Heeft goedgevonden :

l° aan den heer E. Douwes Dekker voornoemd, bij extract dezer, te kennen te geven: dat de Nederlandsche Handel Maatschappij te msterdam 1) wordt gemagtigd om hem alsnu, op de gewone wijze, te oen uitbetalen een voorschot van drie maanden verlofstraktement, of wel eene som van ƒ 675— (Zes honderd vijf en zeventig gulden) en om vervolgens die som, bij termijnen van ƒ 84.37^ smaands, en dat derhalve over een tijdvak van acht maanden, te en op et door hem, van en met den eersten Januarij 1800 vier en vijftig, te goed te maken verlofstraktement; — zullende

, ICn te ^'er za^e> over het thans loopende kwartaal, geene inhouding worden bewerkstelligd

2. enz.

Aan den Heer E. Douwes Dekker, Oost-Indisch ambtenaar met verlof te Amsterdam.

De Minister voornoemd,

Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, (w. g.) onleesbaar.

^.,La,N1' H' M' fut aV'sée de cette d«ision par Ia lettre suivante:

i-ett. A. No. 1.

, 's-Gravenhage, 8 December 1853.

ambtenaar n ^ de" °ost"Indischen

met verlof E. Douwes Dekker, over wien laatstelijk handelde

Sluiten