Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hem gevraagd buitenlandsch verlof bij deze wordt toegestaan, mits hij zorge zich met ultimo Februarij 1855 (zijnde het tijdstip waarop zijn verlengd verlof geheel zal zijn verstreken) weder ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, voor den dienst daar te lande, te kunnen stellen — wordende het overigens aan hem overgelaten om zich van eenen buitenlandschen pas (aan te vragen bij het Departement van Buitenlandsche Zaken) vóór zijn vertrek naar buiten 's lands, te voorzien. 1)

De Minister voornoemd, Voor den Minister Aan den Heer E. Douwes Dekker, De Secretaris-Generaal,

Oost-Indisch ambtenaar met ver- (w. g.) onleesbaar,

lof te 's-Gravenhage.

^°' Afschrift.

's-Gravenhage, den 7 Maart 1855.

Lr. A. No. 184-

Tot dusver bij het Departement van Koloniën niet gebleken zijnde van uw vertrek naar Java, zoo heb ik, met verwijzing tot het voorgeschrevene bij de beschikking van den 20 November 11., Lr. A, No. 15, in verband met die van den 8e te voren, Lr. A. No. 2, op last van Zijne Excellentie den Heer Minister de eer, UWEdG. uittenoodigen, te dier zake de vereischte inlichting te geven.

De we Secretaris Generaal (w- g.) onleesbaar.

Aan den heer E. Douwes Dekker,

Oost-Indisch ambtenaar met verlof hier te lande te 's-Gravenhage.

(adres : Hotel Führi; Maréchal de Turenne.)

1) Muni de cette autorisation, Dekker alla jouer en Allemagne. La lettre

ÏJ3,Jrer l8" PubIiée Par Mad. We Douwes Dekker nee Hamminck

■chepe (Brieven van Multatuli; vervolgeerste periode, Amsterdam 1891 p. 178.) donne 1'echo de ce voyage.

Sluiten