Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hij na de ontvangst der missive van den Heer f4 Secretaris Generaal dd ; dezer Lr. A. No. 184 zich alle moeite heeft gegeven om door de afdoening zijner zaken in de gelegenheid te lijn ten spoedigste naar Indië terugtekeeren;

Dat hij ter bereiking van dit doel zich genoodzaakt ziet de hulp van Uwe Excellentie in te roepen door het vragen van een voorschot, gelijkstaande met het bedrag van vier maanden activiteitstractement over de laatst door den adressant bekleede betrekkin^ in Nederlandsch-Indië;

Dat hij, inziende dat Uwe Excellentie, ingeval Zij in het verzoek des adressants zoude gelieven te bewilligen, het stellen van borgen voor de behoorlijke terugbetaling van bedoeld voorschot zoude voorschrijven, zich reeds vooraf en om spoed te maken van zoodanige borgen heeft voorzien;

Dat adressant, ingeval Uwe Excellentie het in pede dezes te vragen voorschot zoude willen verkenen, daarvan gebruik zoude maken om ten spoedigste per overlandmail naar Indië terug te kecren, en zulks met achterlating zijner echtgenoot hier te lande — eene schikking die, met het oog op des adressants bijzondere belangen, welke echter beneden de aandacht Uwer Excellentie zijn, hem het meest geraden is voorgekomen;

Redenen waarom hij Uwer Excellentie bij dezen, onder over-

Ieggmg dar betrekkelijke acte van borgtochtl), eerbiedig is verzoekende ;

1) Voici la déclaration des cautions:

Af schrift.

Wij ondergeteekenden Claas Gerrit Coorengel, Oost-Indisch Hoofdambtenaar en Raphael Zellner, Oost-Indisch ambtenaar beiden met verlof in Nederland, verklaren bij deze ons te stellen als borgen ten principale en ieder in solidum voor Eduard Douwes Dekker, Oost-Indisch ambtenaar met verlof in Nederland staande op zijn vertrek naar Nederlandsch-Indië en zulks voor een voorschot van twee duizend gulden, door denzelven terug te betalen van zijn in Nederlandsch-Indië eerst te verdienen activiteitstractement, door inhoudingen op hetzelve invoege als Zijne Excellentie de Heer Minister van Koloniën zal gelieven te bepalen, verbindende wij ons speciaal onder afstand van het voor. regt van uitwinning om wanneer voornoemde E. Douwes Dekker onverhoopt

Sluiten