Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

DEKKER EN DEBET.

No. i.

Afschrift.

Extract uit het Register der Handelingen en besluiten van de Algemeene Rekenkamer over Nederlandsch-Indië.

Batavia, den 7 September 1852. 1)

Gelezen enz. Is besloten: i°. Enz. 3°. Enz.

4°. Den gewezen Secretaris te Menado E. Douwes Dekker, thans Adsistent Resident en Magistraat te Amboina, te belasten, zooals deze geschiedt bij deze, met ƒ 360 (drie honderd en zestig guldens Recepissen), wegens gedane uitbetaling zonder autorisatie, van het tractement over de maand Augustus 1849 aan den Predikant bij de Protestantsche gemeente te Amboina, IJ. K. KAM, in strijd met de aangehaalde Gouveraements dispositie sub Lra. S3 van dit be-

1) Dekker était encore a Batavia quand eet arrêt fut rendu. II ne quitta ce poste que le 15 sept.

sluit.

5°. enz. Extract enz. ë

(w. g.) Van Weelderen. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris van financiën,

Accordeert met voorz. Register De Secretaris

(w. g.) Onleesbaar.

Sluiten