Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afschrift.

Extract uit het Register der Handelingen en Besluiten van de Algemeene Rekenkamer voor Nederlandsch Indië.

Batavia, den 23 Oktober 1855.

Gelezen de marginale beantwoording van de wees- en boedelkamer te Menado dd. 17 December 1853 op het dezerzijdsch besluit, dd. 20 Mei 1853 No. 91, houdende bevinding op de Verantwoording der Wees- en Boedelkamer te Menado over den jare 1850.

De daartoe betrekkelijke bescheiden herzien.

Overwegende, dat aan den gewezen sekretaris der Residentie Menado, E. Douwes Dekker, in 1850, als gewezen President der Wees- en Boedelkamer is uitbetaald het aandeel in de overwinsten van 1849 ten bedrage van ƒ 103.99 zonder dat daarvan is gestort de contributie aan de Burgerlijke pensioenen en het Civiel Weduwen en Weezenfonds bedragende over de

Burgerlijke pensioenen / 209

Civiel Weduwen- en Weezenfonds 627

Is besloten:

l°. Den gewezen Sekretaris der Residentie Menado, thans op wachtgeld E. Douwes Dekker, als gewezen President der' Wees- en Boedelkamer te Menado te belasten zooals geschiedt bij deze: met ƒ 2.09 wegens het niet inhouden der contributie aan de Burgerlijke pensioenen, en „ „ 6.27 als boven aan het Civiel Weduwen- en Weezenfonds op

door hem hiervoren omschreven Emolumenten

/ 8-36 (acht gulden zes en dertig duiten).

Ministerie van Koloniën. Afschrift

Lett. A No. 27.

's Gravenhage, den 7 October 1854. Ik heb de eer der Maatschappij te verzoeken, voorloopig geen gevolg te geven aan mijn brief van den 4en dezer, Lett. A No. I voor zooveel namelijk betreft de inhouding eener som van ƒ 360 op het verloftraktement van den Oost-Indischen ambtenaar met verlof hier te lande E. Douwes Dekker Aan de Nederlandsche De Minister van Koloniën)

Handelmaatschappij. (w g ) Pahud

Sluiten