Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. ii.

txtract uit het Register der Handelingen en besluiten van de Algemeene Rekenkamer voor Nederlandsch-Indië.

Batavia, den 4 Januarij 1856. elet dat bij s Lands Kas te Batavia op 20 Junij 1854 aan de Komm.ss.a ,o, indeling der bijdragen tot het oprigten van een standbeeld voor wijlen Koning Willem II zijn onbetaald de sommen Van ƒ 43 en ƒ 43 op twee gelijkluidende originele stortingsbewijzen dd . Menado 30. December 1850. Ia, E. E. E. E. waarvan de eene

'mZ ^ t0enmal««° van •> Lands Kas te

Menado E Douwes Dekker en de andere, bij indispositie van dien ontvanger, door den Resident Scherius.

Gelet dat bij de verantwoording van 's Lands Kas te Menado tot voorschreven einde slechts en wel op den 3oen December 1850 eene ,n ontvangstname van ƒ 43 aantoont.

tot°wTïende dat Uh ^ Kasverantwo°rding niet op te maken is ktg heeffW1JS ^ St°rtmg ^ ^ °ntVangSt Sen°men S°m betrek"

tle°vVaerWefnd,e d* aangezien geenszins blijkt, dat de administraden Z \ T tC enad°' bij dC bed°elde '"dispositie van

lach^ T' lP r RCSldem 13 °Ver^aa"' hij, Resident, moet geacht worden, bij het verleenen van het door hem voor de ont-

tinesb " ^ vermelde geteekend stor¬

tingsbewijs, te hebben gehandeld voor en namens den algemeenen

ontvanger E. Douwes Dekker, en deze ambtenaar mitsdien voor blijft ^ VerantWOOrdmg der ontvangen gelden aansprakelijk blijft.

Overwegende dat volgens proces-verbaal van opname van 's Lands Kas te Menado dd. 31 December 1850 het kassaldo gelijk aan het boeksaldo is bevonden, derhalve het bedrag van een der stortingsbewijzen ad ƒ43 niet slechts is verzuimd bij de Kasverantwoording n ontvangst te nemen, maar werkelijk aan 's Lands Kas is ont

Sluiten