Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»de voornaamste feiten uit de gewijde geschiedenis »in den vorm van levende beelden vertoond. Zoo zag "men in de Kerstdagen bij de kribbe van Jezus, 'behalve Maria en Jozef, den os en den ezel, de >herders en de drie Koningen. Reeds in de eerste »eeuwen werden in de kerken geestelijke spelen, »vooral door priesters, opgevoerd. Zoo ontstonden de «geestelijke drama's der middeleeuwen, die onder den »meer algemeen bekenden naam van » Mysteriën « in »de kerken, op de kerkhoven of in de kloosters tot »stichting en leering der Christenen werden opgevoerd.«

Waar zoodanige overtuigende verklaring, door zulk bevoegden schrijver als pater Van den Anker z. g. gegeven werd, behoef ik den tegenstanders der Passiespelen eigenlijk niets meer te zeggen. Immers niet alleen in de eerste eeuwen maar ook in de middeleeuwen werden die Mysteriën opgevoerd.

In de 13 eeuw werd te Friaul in Oostenrijk gedurende de Pinksterdagen eene voorstelling van het Christusspel gegeven. In Rome zelfs werden jaarlijks in de Goede Week, voorstellingen van het lijden des Heeren opgevoerd en wel in het Coliseum. Omstreeks de helft der 160 eeuw werden door Paus I aulus III deze voorstellingen in het Coliseum verboden, op andere plaatsen werden zij echter voortgezet. Karei VI, koning van Frankrijk, verleende in 1404 aan de Confrérie de la Passion het uitsluitend recht tot opvoering van Passiespelen. In België maar ook vooral in ons land werden die geestelijke spelen vooral door priesters en kloosterlingen opgevoerd. De tekst was gewoonlijk latijn. Toen zij later in de a olkstaal door leeken op het tooneel werden gebracht, begonnen zij spoedig te verbasteren, ongeloovige personen gebruikten ze zelfs om al wat heilig is, te bespotten.

Die ontaarding der Mysteriën bewerkte hun val.

Sluiten