Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprokene wordt uitvoeriger medegedeeld, maar op eene wijze dat men onwillekeurig zegt, ja, zoo moet het hebben plaats gehad. Gij zult de beraadslagingen bijwonen in den Hoogen Raad, en het zal niet bij u opkomen te denken, dat dit voor de eerste maal is, dat gij die beraadslagingen zoo hoort. De H. Evangelisten hebben slechts de hoofdzaak opgeteekend, de een is zelfs uitvoeriger dan de andere, om een geheel te krijgen moet men ze allen lezen, zoo is bij de Passiespelen, wat er bijgevoegd is, er een noodzakelijk deel van. Ge zoudt geen woord willen missen, niets is er overtollig. Daarom juist boeit deze voorstelling zoovelen duizenden, uren achtereen, men leeft en lijdt met den lijdenden Christus mede. Geen van de duizenden, van welken godsdienst ook, of hij zit daar in den heiligsten ernst en in de grootste stilte, opdat toch niets aan zijn aandacht zou ontgaan. De decoratiën en kleeding, alles verplaatst u in het begin onzer jaartelling. Aan alles is de meeste zorg, de grootste nauwkeurigheid gewijd. Geen vermomming, geen grime (beschilderen van gelaat), geen valsche baarden, niets van dat alles wat ons hedendaagsch tooneel tot louter schijn maakt, dat alles is hier streng verboden, hier is alles werkelijkheid.

Die lange haren der vertooners! Men heeft ze jaren achtereen laten groeien, om nu te kunnen dienen.

De plaats waar de voorstellingen gegeven worden is een reusachtig langwerpig rechthoekig gebouw. De zitplaatsen loopen dus in rechte lijnen en naar gelang de prijs der plaatsen, zijn zij in vakken afgedeeld. In i8qo nog, was slechts een klein gedeelte overdekt, men deelde mij onlangs mede, dat men nu geheel onderdak zal zitten.

Dat dit eene groote verbetering zal zijn zullen allen bekennen, die in den regenachtigen zomer van 1890 geheel doornat van de spelen in hunne logementen

Sluiten