Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE TAFEREEL.

De |4ooge Raad.

Koorzanger (recitatief).

»Zijt gij allen gegroet, die hier in liefde vergaderd zijt rond den Heiland, om Hem treurende, op Zijn lijdensweg te volgen. Gij, die van heinde en verre hier gekomen zijt, gij allen gevoelt u hier, één in broederzin. Gij allen, leerlingen van dien Ecnen, die voor allen geleden heeft, Die voor ons uit medelijden den bittersten dood inging. Laat ons nu onze oogen en harten eenstemmig vol dankbaarheid tot Hem keeren. Ziet, de lijdenskelk is nu voor Hem gevuld, want de diepste haat van het venijnige slangengebroed, heeft tot zijn ondergang besloten. Wat het hart verborg, heeft de mond nu uitgesproken; zij hebben het masker afgeworpen.

Het Koor.

Wraak, wraak, zoo schreeuwen zij in het wilde. Laat ons het lang beraamde plan uitvoeren!

Derde Beeld.

De zonen van den aartsvader Jacob besluiten om hunnen jongsten broeder Jozef uit den weg te ruimen. Jozef is in dit beeld de afbeelding van de vernedering en verheffing van Christus. Hij is, zooals Jezus, de geliefde zoon zijns vaders. Zooals Jezus, werd hij tot zijne broeders gezonden, door zijne broeders gehaat, beschimpt, van zijne kleederen beroofd en daarna voor eenige zilverlingen aan vreemden verkocht.

Solo.

Open God ons het heiligdom. De dagen der voorvaderen kunnen ons als een voorafbeelding, het boos-

Sluiten