Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder en de heilige wetten van Mozes zijn door de nieuwe leer van dezen dwaalleeraar verdrongen. De wetten onzer voorvaderen worden veracht, de vastendagen en reinigingsdagen afgeschaft, de Sabbath ontheiligd, de priesters van hun ambt ontzet, de heilige offeranden opgeheven.

Allen. Dat is waar, zeer waar.

Caiphas. Ja, maar nog meer. Deze mensch door het welslagen van zijne pogingen aangemoedigd, zal zich als koning van Israël laten uitroepen. Dan zal het land met burgeroorlog en opstand worden bedreigd en de Romeinen zullen met hunne legers komen, om verwoesting over land en volk te brengen. Wee dan over de kinderen Jacobs. Wee over de heilige stad. Wee over Jehova's tempel, wanneer dat kwaad, nu het nog tijd is, niet met kracht gekeerd wordt. Het is meer dan tijd. Nog heden moet een krachtig besluit genomen worden, en wat besloten wordt moet ten spoedigste worden uitgevoerd. Wilt gij, O vaderen, mij hierin behulpzaam zijn?

Allen. Ja wij willen! Er moet een einde komen aan het streven van dezen misleider.

Caiphas. Spreekt onverholen uwe meening uit, hoe dit moet geschieden.

Een rabbi. Wij zeiven dragen de schuld, dat het zoover gekomen is. Wat hebben onze twistredenen met hem in den tempel geholpen? Wat heeft het gebaat, dat wij getracht hebben hem door vragen in verlegenheid te brengen? Wat heeft zelfs de banvloek uitgewerkt, die wij uitgesproken hebben over ieder die hem als de Messias zoude erkennen? Willen wij rust hebben, dan moeten wij ons van zijn persoon meester maken en hem in de gevangenis werpen.

Allen. Ja, dat moeten wij doen!

Sluiten