Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een priester. Is hij eenmaal in de gevangenis, dan wordt het volk niet meer aangetrokken door zijn innemende gestalte en de bekoring van zijne gesprekken. Als het volk van hem geen wonderen meer te zien krijgt, zal het hem spoedig vergeten.

Een tweede priester. In de donkere gevangenis kan hij dan licht laten schijnen en zijn Messiasschap aan de kerkermuren verkondigen.

Een phariseër. Lang genoeg heeft hij het volk misleid en de heilige regelen van onze orden als schijnheiligheid gebrandmerkt. Hij boete daarvoor in ketenen gekluisterd.

Een tweede phariseër. Dat zal de geestdrift zijner aanhangers afkoelen wanneer hij, die hen de vrijheid beloofde, zelf in den kerker zit.

Annas. Op dit oogenblik, eerwaardige priesters, daalt er weder een straal van troost en vreugde in mijn hart, daar ik uw eenstemmig besluit verneem. Ach, een onuitsprekelijke smart drukte mijne ziel ter neder, bij het zien van den voortgang, die de leer van dezen Galileër bij het volk maakte. Zoudt gij, ongelukkige grijsaard, zoo riep ik in vertwijfeling uit, alleen nog daarom zoo lang hebben geleefd, om den ondergang van onze heilige wetten te aanschouwen? Maar nu wil ik niet meer wanhopen. Onzer vaderen (Tod leeft nog en is met ons. Wanneer gij, broeders, den moed hebt om nu krachtig te handelen, dan is de redding nabij. Wij zullen dan de redders van Israël zijn.

Allen. Wij zijn eensgezind. Israël moet gered worden!

Een priester. Israël moet gered worden!

Caiphas. Waarde broeders, hebt dank voor uwe eenstemmigheid, maar geeft mij nu uwen wijzen raad, hoe wij het moeten aanleggen, om dien bedrieger in onze macht te krijgen.

Sluiten