Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus. Mijn ziel is nu bedroefd en wat zal ik zeggen: »Vader, red mij om dit uur!« Maar om dit uur ben ik in de wereld gekomen!

Maria. O Simeon, eerbiedwaardige grijsaard. Nu zal vervuld worden, wat gij mij eenmaal hebt voorspeld: »Een zwaard zal uw ziel doordringen!«

Jezus. Moeder! De wil mijns Vaders was ook U steeds heilig!

Maria. Dat is zoo. Ik ben een dienstmaagd des Heeren, maar om eene zaak bid ik U toch mijn Zoon!

Jezus. Wat wenscht gij, Moeder!

Maria. Laat mij met U den dood ingaan.

Joannes. Welke liefde!

Jezus. Gij zult, liefste Moeder, met mij lijden, mijn doodstrijd medestrijden, maar ook de overwinning medevieren, daarom troost u.

Maria. O mijn God, geef mij sterkte.

De vrouwen. Beste Moeder, wij allen weenen met u.

Maria. Dan ga ik, mijn Zoon, met U naar Jeruzalem.

De wouwen. Beste Moeder, dan gaan wij met u.

Jezus. Gij kunt later komen, blijft nu hier bij onze vrienden in Bethanië. U, trouwe zielen beveel ik haar en hare vriendinnen aan.

Magdalena. Na U is ons niets dierbaarder dan Uwe Moeder.

Lazarus. Als Gij Meester, maar hier konde blijven.

Jezus. Troost elkander. Na twee dagen kunt ge te zamen naar Jeruzalem gaan, om daar op den Paaschdag te zijn.

Maria. Zooals Gij wilt, mijn Zoon.

De vrouwen. Hoe treurig zullen de uren voorbijgaan, die ons scheiden zullen.

Jezus. Moeder, Moeder voor de teedere liefde en moederlijke zorg, die gij mij 33 jaar lang hebt bewezen, ontvang den warmen dank van uw zoon. De Vader roept mij. Leef wel beste Moeder.

Sluiten