Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getoond, het heeft de hand, die haar in liefde werd aangeboden, afgestooten. Daarom heeft zich ook de Allerhoogste van u afgewend en zal u in verderf laten zinken. De hoogmoed van Vasthi verachtte het feest van den koning. Deze vertoornd, heeft haar verbannen en een edeler ziel voor zijne gemalin uitverkoren. Zoo zal ook de synagoge verstooten worden en het koninkrijk Gods van haar worden weggenomen en aan andere volken worden gegeven, die vruchten van rechtvaardigheid zullen voortbrengen.

Jeruzalem, Jeruzalem! Ontwaakt! Erkent wat u nog tot vrede kan strekken, maar stelt ge uit, ongelukkige, dan zal Gods wraak met vreeselijke slagen op u' neervallen.

Het Koor.

Jeruzalem, Jeruzalem! Bekeert u tot uwen God. Spot niet met Zijne vermaningen, laat de wraak van den Almachtige niet in volle kracht op u neervallen. Maar ach, ach, die moordenaars der profeten, gaan voort met Hem te beleedigen. Daarom spreekt de Heer, dat volk heb ik verworpen.

Zesde Beeld.

Koning Assuërus verstoot Vasthi en verheft Esther op den troon. De trotsche Koningin verbeeldt Jeruzalem en het jodendom, terwijl Esther het christendom voorstelt. Zooals Vasthi door den Koning verstooten werd, zoo keerde Jezus zich van de joden af naar de heidenen en liet deze door Zijne apostelen de zegeningen des geloofs, welke de joden verworpen hadden, verkondigen.

Voorzanger.

Zie Vasthi, zie! De hoogmoedige wordt verworpen eene afbeelding van wat de Heer met de Synagoge besloten had. Vertrek van voor mijn troon, o hoog-

Sluiten