Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzanger.

Wat wilt ge mij geven, hoe zult gij mij beloonen, vroeg Judas Iscariot, wanneer ik U mijn Heer in handen lever? Voor dertig zilverlingen heeft hij den koop gesloten en Christus in de handen van den Hoogen Raad overgeleverd.

Het Koor.

Wat wij hier zien, is eene getrouwe afbeelding van de wereld. Hoe dikwerf hebt gij door uwe daden, uw getrouwen God verkocht en verraden ? Gij vloekt hier op de broeders van Jozef en op Judas en toch bewandelt gij dezelfde wegen. Want nijd, begeerigheid en haat verstoren zonder tusschenpoozen den vrede, het geluk en den zegen onder de menschen.

Judas komt in den Hoogen Raad en besluit voor 30 zilverlingen zijn Meester in handen der I'liariseërs te leveren. De Raad besluit tot Jezus dood.

Caïphas. Achtenswaardige vaderen! Eene blijde boodschap heb ik u mede te deelen. De gewaande profeet uit Galilea zal waarschijnlijk weldra in onze handen zijn. Dathan de ijverige Israëliet heeft een der leerlingen van den Galileër overgehaald om aanstaanden nacht als wegwijzer te dienen. Beiden zijn reeds hier en wachten toestemming om hier binnen te komen.

(Hij geeft een priester last om Dathan en Judas binnen te brengen).

Nu moet ik u nog vragen, welken prijs wij daarvoor betalen zullen.

NathanaëL De wet van Mozes wijst ons den weg. Op 30 zilveringen wordt daarin een slaaf geschat. De Priesters. Ja! Ja! De valsche Messias is die slavenprijs waard.

Op dit oogenblik komen Dathan en Judas binnen.

Sluiten