Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreeuwen de priesters. Voort met hem naar Pilatus. Wij zullen dezen dwingen het doodvonnis te laten uitvoeren.

Het Koor.

In dit beeld ziet gij Gods Zoon, valschelijk aangeklaagd, evenals Daniël te Babyion. Daniël is Gods vijand. Hoort, O Xoning! uw volk klagen. Hij heeft onzen god Bel omver geworpen en de priesters doodgeslagen. Geheel Babyion staat vol wraak voor uw troon. Wilt gij zelf niet ten onder gaan, dan moet deze vijand der goden sterven. De groote God, die hij gehoond heeft, kan alleen door zijn dood verzoend worden.

Solo.

Zoo nadert de Hooge Raad Pilatus en eischt het bloed van Jezus. Laat broeders toch allen nijd uw hart ontvlieden en laat dit slangenbroedsel nooit in u nestelen.

TWAALFDE TAFEREEL.

Het lijdenstafereel wordt voortgezet. Rechts staan de soldaten met Jezus, links de Hooge Raad. Daar achter de handelaars en de valsche getuigen. Pilatus komt buiten.

Caïphas. Stadhouder van den grooten keizer te Rome! Allen. Heil en zegen over u.

Caïphas. Wij hebben hier een mensch voor u gebracht Jezus genaamd, opdat gij het doodvonnis, dat door den Hoogen Raad over hem uitgesproken is, zoudt laten voltrekken.

Pilatus. Brengt Jezus voor. Welke klachten hebt gij tegen dezen man?

Sluiten