Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Een beul, ziende dat Jezus op zijne voeten wankelde, grijpt Hem bij den hals, schudt Hem heen en weer en zegt:)

Een beul. Behandelen wij je nu nog niet goed genoeg ? Zelfs het kruis laten wij een ander dragen. Heb je nog meer noodig?

De Hoofdman. Laten wij hier een oogenblik halt houden, dan kan hij zijn krachten verzamelen, alvorens wij den berg bestijgen.

(Op dat oogenblik nadert Veronica met de vrouwen van Jeruzalem.)

Caïphas. Wat is dat? Waarop moeten wij hier weêr wachten.

(Veronica zegt, terwijl zij voor Jezus knielt, Hem een doek aanbiedt 0111 het aangezicht af te drogen.)

Veronica. O Heer! Wat is Uw gelaat vol bloed en zweet. Ach droog U wat af!

(Jezus neemt den doek, droogt zijn gelaat af en geeft den doek terug, terwijl hij zegt:)

Jezus. Medelijdende ziel! Mijn Vader zal het u vergelden.

(De vrouwen van Jeruzalem met hare kinderen naderen Jezus en roepen.)

De vrouwen. Goede leeraar! Onvergetelijke weldoener! Edele Menschenvriend! Wordt gij zoo beloond?

(Zij wecnen).

Jezus. Dochters van Jeruzalem! Weent niet over mij, maar weent over u en uwe kinderen. Want ziet, de dagen zullen komen, waarop men zeggen zal: ^Gelukkig zij die geen kinderen hebben, gelukkig de borsten die niet gezogen werden. Dan zal men tot de bergen roepen: »Valt op ons!« en tot de heuvelen: »Bedekt ons.« Want als dit aan het groene hout geschiedt, wat zal dan met het dorre geschieden ?

Sluiten