Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche Kiezers collegiën. ten einde eens in het jaar te vergaderen, en bij meerderheid van stemmen de opengevallen plaatsen in den Raad of Vroedschap door bevoegde personen te vervullen, zonder meer. De openvallende plaatsen in het Kiezers-collegie worden vervuld bij meerderheid van stemmen der gezeten burgeren, een zekere, in elke stad te bepalen, som betalende in de beschreven middelen. Deze stemming geschiedt eens in het jaar, bij behoorlijk geteekende en gesloten briefjes, die aan de huizen opgehaald worden van wege de Regering.

Art. 41. De Staten der Provintien verkiezen de Afgevaardigden tot de Staten Generaal, naar de gestelde rede van de volkrijkheid; aan dezelve wordt opgedragen de uitvoering der wetten omtrent de aanmoediging van den Landbouw, de Industrie, en den Koophandel, omtrent het onderhoud en de verbetering van Wegen en Kanalen, omtrent de Scholen, het Armbestuur en de bevordering in het algemeen van Godsdienst en goede Zeden ; zij bevlijtigen zich de geschillen tusschen Steden, Heerlijkheden, Geregten, Collegien, kan het zijn, in der minne bij te leggen, zonder den weg van regten in te slaan; zij mogen de belangen van alle dezelven, en die van hare Provintie in het bijzonder, bij den Souvereinen Vorst, en bij de Staten Generaal voorstaan; zij verlenen appointement op verzoeken aangaande testamenten, Fdeicommisen, veniam aetatis en naturalisatie; zij maken nominatien tot ambten, en stellen ambtenaars aan; alles naar ouder gewoonte, in zoo verre geen verandering daarin gebragt is bij deze Grondwet.

Art. 42. De Staten der Provintien vergaderen ten minste eens in het jaar, en vervolgens zoo menigmalen als zij goedvinden. De Afgevaardigden genieten een daggeld hun toegelegd door hunne committenten naar ouder gewoonte. De verdere kosten van hun bestuur geven zij op aan het hoofd van het Departement van Finantiën, om dezelve ter goedkeuring voor te dragen aan de Staten Generaal. Zij doen den volgenden eed, en nemen denzelven af van de nieuwe leden:

Sluiten