Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voering der grondwet en andere wetten, zooverre die van de kroon afhangt, verantwoordelijk.

Art. 68. Onverminderd den verderen inhoud van den eed, dien de Koning goedvindt aan de hoofden van ministeriële departementen en gewone of buitengewone staatsraden voor te schrijven, wordt hun daarbij opgelegd getrouwheid aan de grondwet te zweren.

DERDE HOOFDSTUK.

Van de Staten Generaal.

EERSTE AFDEELING.

Van de Zamenstelling der Staten Generaal.

Art. 69. De Staten Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk.

Art. 70. De Staten Generaal bestaan uit twee Kamers

Art. 71. Eene dier Kamers bestaat uit acht en vijftig leden, benoemd door de Staten der provinciën, te weten voor

Noord-Braband 8

Gelderland 7

Holland 20

Zeeland 3

Utrecht 3

Vriesland 5

Overijsel 4

Groningen 4

Drenthe 1

Limburg 3

Art. 72. De andere Kamer, welke den naam van Eerste draagt, is zamengesteld uit niet minder dan twintig en niet meer dan

Sluiten