Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vergadering door hen uitgebragt, niet geregtelijk vervolgbaar, tenzij in de gevallen bij eene bijzondere wet te omschrijven.

Art. 88. Ieder Kamer onderzoekt de geloofsbrieven harer nieuw benoemde leden, en beslist de geschillen, welke dienaangaande mogten oprijzen.

Art. 89. Elke Kamer benoemt haren griffier buiten haar midden.

Art, 90. De beide Kamers der Staten Generaal voeren den

titel van Edel Mogende Heeren.

Art. 91. De Staten Generaal vergaderen ten minste eenmaal 's jaars.

Hunne gewone vergadering wordt geopend op den derden Maandag in October.

De Koning roept de buitengewone vergadering bijeen, zoo dikwijls hij het noodig oordeelt.

Art. 92. De zittingen van de beide Kamers worden, zoowel als de vereenigde zittingen, in het openbaar gehouden.

Ieder Kamer, of de Staten Generaal in eene vereenigde zitting, raadplegen met gesloten deuren, wanneer een tiende gedeelte der tegenwoordige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

Over de punten, die in de gesloten Kamer zijn behandeld, kan in haar ook een besluit worden genomen.

Art. 93. De Staten Generaal, bij overlijden des Konings niet vergaderd zijnde, vergaderen zonder voorafgaande oproeping.

Deze buitengewone vergadering wordt op den vijftienden dag na het overlijden geopend.

Art. 94. De vergadering der Staten Generaal wordt, in eene vereenigde zitting der beide Kamers, door den Koning, ofte wel door eene commissie van zijnentwege, geopend, en op dezelfde

Sluiten