Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bij de volle Kamer niet geraadpleegd, dan nadat het is overwogen in de onderscheidene afdeelingen, waarin al de leden der Kamer zich verdeelen, en welke op gezette tijden bij loting worden vernieuwd.

Art. 102. Wanneer de Tweede Kamer, na geraadpleegd te hebben over het algemeen verslag, door de voorzitters der onderscheidene afdeelingen uitgebragt, tot het aannemen van het voorstel, hetzij zoo als het werd gedaan, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de Eerste Kamer met het volgende formulier: „De Tweede Kamer der Statengeneraal zendt aan „de Eerste Kamer het nevengaande, (door haar gewijzigde) „voorstel des Konings. en is van oordeel, dat de Statengeneraal er zich mede behooren te vereenigen".

Art. 103. Zoo de Tweede Kamer vermeent het gedane voorstel niet te moeten aannemen, geeft zij daarvan kennis aan den Koning, in de volgende bewoordingen :

„De Tweede Kamer van de Statengeneraal betuigt „den Koning haren dank voor zijn ijver in het bevorderen „van 's rijks belangen, en verzoekt hem eerbiedig het „gedane voorstel in nadere overweging te nemen."

Art. 104. Zoo de Eerste Kamer eenig voorstel des Konings, door de Tweede Kamer met of zonder wijziging aangenomen, ontvangt, verzendt zij het naar de verschillende afdeelingen, waarin zij is verdeeld.

Is het voorstel door de Tweede Kamer gewijzigd, zoo komt het slechts aldus gewijzigd bij de Eerste Kamer in overweging.

Zoo deze, na geraadpleegd te hebben over het algemeene verslag, door de voorzitters der onderscheidene afdeelingen uitgebragt, het voorstel aanneemt, geeft zij daarvan kennis aan den Koning in de volgende bewoordingen :

„De Staten Generaal betuigen den Koning hunnen „dank voor zijn ijver in het bevorderen van 's rijks be-

Sluiten