Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zweer (belove) trouw aan de grondwet, aan de „wetten des rijks en aan de reglementen dezer provincie; ik zweer (belove), hare welvaart met al mijne krachten

„te zullen bevorderen."

Zoo waarlijk helpe mij God almagtig .

Zij worden tot dien eed toegelaten, na alvorens te hebben afgelegd den eed van zuivering en tegen verboden giften en gaven, hier boven. art. 77. voor de leden der Statengeneraal bepaald.

Art. 124. De Staten der provinciën vergaderen ten minste viermaal in het jaar, en voorts zoo dikwerf als zij door den Koning worden bijeengeroepen. De vergaderingen zijn openbaar, met hetzelfde voorbehoud, ten aanzien van de vergadering der Kamers van de Sta.engeneraa., in ,rt. « gesteid.

Art i '5. De leden der Staten stemmen, elk louter volgens zijn eed en'geweten, zonder last van of ruggespraak met de vergadering, die hen heeft benoemd.

Art. 126. Omtrent het raadplegen en stemmen gelden de regels, in "art. 95, 96 en 97 ten aanzien van de Kamers der Statengeneraal voorgeschreven.

TWEEDE AFDEELING.

Van de Magt der Provinciale Staten.

Art. 127. De Staten dragen de kosten van hun bestuur voor aan den Koning, die ze, in gevalle van goedkeuring, op de begrooting der Staatsbehoeften brengt.

De rekening, door de Staten van hunne uitgaven en ontvangsten af te leggen, wordt ingelijfd in het verslag, door art 119

geboden.

Art. 128. De Staten worden belast met de uitvoering der wetten en koninklijke bevelen, betrekkelijk tot die takken van algemeen binnenlandsch bestuur, welke de de wet zal aanwijzen, en

Sluiten