Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wet bepaalt echter de algemeene voorwaarden, op welke dergelijke verdragen mogen worden aangegaan, en inzonderheid de misdrijven, uit hoofde van wier vervolging de Koning zich tot uitlevering kan verbinden.

Art. 4. De oefening der burgerlijke regten wordt bij de wet bepaald.

Art. 5. Om staatsburgerlijke en andere burgerschapsregten te hebben moet men Nederlander zijn.

Art. 6. Tot leden der Staten-Generaal, hoofden of leden van de Departementen van Algemeen Bestuur, leden van den Raad van State, Commissarissen des Konings in de Provinciën, en leden van den Hoogen Raad, kunnen alleenlijk worden benoemd Nederlanders, gedurende de laatste .... jaren vóór de benoeming hier te lande woonachtig en geboren binnen het Rijk in Europa of zijne Overzeesche bezittingen, uit ouders aldaar gevestigd.

Die uit zoodanige ouders, ter oorzake van s lands dienst afwezig, of anderzins op reis, buiten het Rijksgebied zijn geboren, worden met de vorigen gelijk gesteld.

Hun schaadt ook niet afwezigheid ter oorzake van s lands dienst of op reis, invallende in de laatste . . . jaren vóór de benoeming.

Art. 7. Tot alle andere landsbedieningen zijn alle Nederlanders, zonder onderscheid, benoembaar.

Eene bijzondere wet verklaart, wie Nederlanders zijn, welke vreemdelingen als ingezetenen, of in het Rijk gevestigd, worden beschouwd, en regelt de naturalisatie.

Art, 8. Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. De verantwoordelijkheid voor een, de regten der maatschappij of harer

Sluiten