Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het algemeen mogen de onderdanen des Konings geen vreemde orden, titels, rang of waardigheid aannemen, zonder zijn bijzonder verlof.

Art. 62. De Koning heeft het regt van gratie van straffen bij regterlijke vonnissen opgelegd, en oefent het na gehoord advijs van den Hoogen Raad.

Art. 63. Dispensatie wordt door den Kouing slechts verleend in de gevallen door de wet omschreven.

Art. 64. De Koning beslist alle geschillen van bestuur, welke tusschen twee of meer Provinciën mogten ontstaan, wanneer Hij die niet in der minne kan bijleggen.

Art. 65. De Koning draagt aan de Staten-Generaal ontwerpen van wetten voor. en doet zoodanige andere voorstellen,

als Hij noodig oordeelt.

Hij heeft het regt, om de voordragten, Hem door de Staten-

Generaal gedaan, al of niet goed te keuren.

Art. 66. De Koning heeft het regt om de Tweede Kamer der Staten-Generaal te ontbinden.

ZEVENDE AFDEEL1NG.

Van den Raad van State en de Ministeriële Departementen.

Art. 67. Er is een Raad van State, welks zamenstelling en

bevoegdheid worden geregeld bij de wet.

De Koning is Voorzitter van den Raad, en benoemt de

leden.

De Prins van Oranje heeft echter, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, zitting van regtswege en eene raadgevende stem

Sluiten