Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 68. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State alle voorstellen, door Hem aan de Staten-Generaal te doen, of door deze aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen.

Aan het hoofd der uit te vaardigen wetten en bevelen wordt melding gemaakt, dat de Raad van State deswege gehoord is.

De Koning neemt wijders de gedachten van den Raad van State in over alle zaken van algemeen of bijzonder belang, waarin Hij zulks noodig oordeelt.

De Koning alleen besluit, en geeft telkens van Zijn genomen besluit kennis aan den Raad.

Art. 69. De Koning stelt Ministriële Departementen in, benoemt er de hoofden van, en ontslaat die naar welgevallen.

De hoofden der Ministriële Departementen zijn voor de uitvoering der Grondwet en der andere wetten, zoo verre die van de Kroon afhangt, gelijk voor alle handelingen van hun bestuur, verantwoordelijk.

Alle Koninklijke besluiten en beschikkingen worden door het hoofd van het Ministriëel Departement, met de uitvoering belast, mede onderteekend.

DERDE HOOFDSTUK.

Van de Stoten-Generaal.

EERSTE AFDEELING.

Van de zaruemtelling der Staten-Generaal.

Art. 70. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche Volk.

Art. 71. De Staten-Generaal bestaan uit twee Kamers.

Art. 72. De leden der Tweede Kamer worden gekozen in kiesdistricten, waarin elke Provincie wordt verdeeld, door de

Grondwet

5

Sluiten